dotyczy: „Wyprawka szkolna 2012” w gminie MIASTO PUCK

W 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podr?czników przez rodziców rz?d chce przeznaczy? 140 milionów z?otych. To o 25 mln z?otych wi?cej ni? w zesz?ym roku (2011 rok - 115 mln, 2010 rok - 103 mln). Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkó? podstawowych zwi?kszono do 504 z? próg dochodów na cz?onka rodziny pozwalaj?cy na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podr?czników.

W roku 2012 programem b?d? obj?ci uczniowie rozpoczynaj?cy edukacj? szkoln? w klasach I-IV szko?y podstawowej, klasie I szko?y ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko?y zawodowej, liceum ogólnokszta?c?cego i technikum.

W tym roku zmianom maj? ulec kryteria dost?pu do pomocy. Przede wszystkim zwi?kszony ma by? próg dochodów na cz?onka rodziny pozwalaj?cy na uzyskanie dofinansowania z Programu. Rodzice uczniów klas pierwszych szko?y podstawowej b?d? mogli ubiega? si? o pomoc, je?li dochód na osob? w rodzinie nie b?dzie wy?szy ni? 504 z? netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o ?wiadczeniach rodzinnych). Podwy?szenie dla tej grupy dzieci kryterium dochodowego powinno pozwoli? na udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podr?czników rodzinom oko?o 45% pierwszoklasistów. Rodzice uczniów pozosta?ych klas obj?tych Programem w dalszym ci?gu b?d? mogli ubiega? si? o pomoc je?li dochód w rodzinie nie przekracza 351 z? netto na osob? (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy spo?ecznej).

Ze wzgl?du na niewielkie wykorzystywanie w ubieg?ych latach mo?liwo?ci ubiegania si? o zwrot kosztów zakupu podr?czników przez rodziców, których dochody przekracza?y próg dochodowy zapisany w programie Wyprawka szkolna (3-4%), w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie udzia?u ?rodków przeznaczonych dla tej grupy rodziców z 10% do 5% ?rodków Programu. Jednocze?nie w przypadku uczniów klasy I szko?y podstawowej zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze wzgl?du na obj?cie tej grupy wsparciem uzale?nionym od wy?szego poziomu dochodu w rodzinie.

Programem b?d? tak?e obj?ci uczniowie s?abowidz?cy, nies?ysz?cy, z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepe?nosprawno?ciami sprz??onymi, w przypadku gdy jedn? z niepe?nosprawno?ci jest niepe?nosprawno?? wymieniona wy?ej, posiadaj?cy orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego, ucz?szczaj?cy w roku szkolnym 2012/2013 do szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podr?czników mia?oby wynosi?:

  • 180 z? dla uczniów klas I-III szko?y podstawowej
  • 210 z? dla uczniów klas IV szko?y podstawowej oraz niepe?nosprawnych uczniów klas IV-VI szko?y podstawowej
  • 325 z? dla niepe?nosprawnych uczniów gimnazjum

352 z? dla uczniów klasy I szkó? ponadgimnazjalnych i niepe?nosprawnych uczniów szkó? ponadgimnazjalnych.

Uprzejmie prosz? o przygotowanie si? wszystkich  Szkó? po?o?onych na terenie Miasta Pucka do maksymalnego wykorzystania ?rodków, które zostan? pozyskane z rz?dowego programu „Wyprawka szkolna 2012”.

 

Link do strony w sprawie stypendiów i zasi?ku szkolnego

http://bip.miasto.puck.pl/?pid=274