DZIE? WODY I OCHRONY BA?TYKU

20150401 124225 1 1W zwi?zku z przypadaj?cym 22 marca Dniem Wody i Ochrony Ba?tyku przeprowadzili?my z uczniami podczas zaj?? pogadanki na temat zagro?e? i zanieczyszcze? wody oraz Morza Ba?tyckiego. Wsplnie szukali?my sposobu, w jaki mo?na oszcz?dza? wod? w codziennym ?yciu. Uczniowie klas starszych obejrzeli film popularno-naukowy pt.,,Oceany''.

Ponadto dzieci wzi??y udzia? w zabawach badawczych i do?wiadczeniach zwi?zanych z wod?. Miesza?y r?ne produkty i substancje (cukier, sl, m?k?, piasek, farb?, olej) z wod? i ocenia?y, jak one zachowuj? si? w wodzie. Zwie?czeniem zaj?? by?a gazetka ?cienna, ktr? wykonali uczestnicy ko?a przyrodniczego.